116 Absol­ven­ten (m/w/d) an den Fach­ober­schu­len

  26.06.2019 — Der erfolg­rei­che Abschluss einer Fach­ober­schu­le berech­tigt zum Besuch einer Fach­hoch­schu­le in allen Fach­rich­tun­gen. In die­sem Schul­be­reich gra­tu­liert die BBS am Muse­ums­dorf 116 Absol­ven­ten.


  Fach­ober­schu­le Ernäh­rung und Haus­wirt­schaft

  FOEH 2–1 (Elvi­ra Gercke)
  Als Klas­sen­bes­te wur­de Ire­ne Köt­ter geehrt.

  Dey­aa Fayad, Clop­pen­burg
  Nan­cy Frank, Essen
  Fran­zis­ka Gohl, Bevern
  Mar­co Heu­er­mann, Clop­pen­burg
  Kili­an Köh­nen, Ber­sen­brück
  Ire­ne Köt­ter, Clop­pen­burg
  Maha Rabeea Sae­ed Sae­ed, Clop­pen­burg
  Maik Schön­hals, Clop­pen­burg


  Fach­ober­schu­le Sozi­al­päd­ago­gik

  FOS 2–1 Petra Brock­schmidt-Lücking

  Jana Andris, Clop­pen­burg
  Dalia Aidin, Clop­pen­burg
  Ima­ni Baro, Clop­pen­burg
  Ina Böck­mann, Gar­rel
  Chris­ti­an Böning, Ems­tek
  Anne Brö­ring, Mol­ber­gen
  Olga Ens­hin, Clop­pen­burg
  Ale­na Gef­ken, Mol­ber­gen
  Andre­as Ger­gert, Essen
  Emre Gün­dog­du, Clop­pen­burg
  Leon Kis­ser, Ems­tek
  Julia Koch, Frie­soy­the
  Jes­si­ca Krass­mann, Clop­pen­burg
  Nico­le Lud­wig, Clop­pen­burg
  Lara Neldn­der, Mol­ber­gen
  Sta­cy Nickel, Mol­ber­gen
  Gina Osten­dorf, Mol­ber­gen
  Sarah Osten­dorf, Clop­pen­burg
  Alin Reim­che, Gar­rel
  Sarah Sau­er, Clop­pen­burg
  Julia­na Schil­ler, Vrees
  Vero­ni­ka Schnei­der, Clop­pen­burg
  Özgül Serin, Gar­rel,
  Mad­le­en Sham­den, Clop­pen­burg
  Anna­le­na Thiel, Clop­pen­burg
  Sina Wil­kens, Großenk­ne­ten

  FOS 2–2 (Ulf Köp­cke)
  Wegen beson­ders guter Leis­tun­gen wird die Schü­le­rin Pau­li­ne Bühr­mann mit einem Buch­gut­schein aus­ge­zeich­net.

  Sophie Marie Albers
  Esther Bur­ke
  Pau­li­ne Bühr­mann
  Insa Bün­ne­mey­er
  Anna-Loui­se Ebbe­ler
  Anna Lui­se Feu­er­ha­ke
  Mar­vin Fock
  Jas­min Gaal
  Noah Horst­mann
  Mar­tin Koch
  Kath­rin König
  Lea Let­ke­mann
  Mer­le Lüb­be
  Nee­le Mesch
  Han­nes Ole­wi­cki
  Julia Rerich
  Tan­ja Ridin­ger
  Aria­ne Schlak
  Fen­ja See­ger
  Maja Wil­pert
  Maria Witi­schen­ko
  Ange­li­ka Zim­mer­mann


  Fach­ober­schu­le Gesundheit/Pflege

  FOGP 2–1 (Danie­la Buch­holz)

  Sophie Abe­ling, Gar­rel
  Meral Bur­u­n­a­cik, Clop­pen­burg
  Lisa Düker, Els­ten
  Car­lot­ta Geers, Las­trup
  Dia­na Gerdt, Clop­pen­burg
  Ruzhdi Rober­tas Hyse­ni, Essen
  Ali­na Illi, Clop­pen­burg
  Mela­nie Japs, Clop­pen­burg
  Meli­sa Kara­koc, Clop­pen­burg
  Ali­na Khadzhi­mu­ra­do­va, Großenk­ne­ten
  Ali­na Lan­zow, Lönin­gen
  Ste­fa­nie Lau­mann, Ems­tek
  Cari­na Mül­ler, Clop­pen­burg
  Bene­dikt Nux­oll, Clop­pen­burg
  Pas­cal Plietz­ka, Qua­ken­brück
  Lau­ra-Marie Schrö­der, Ahl­horn
  Ali­na Sper­ling, Clop­pen­burg
  Juli­an Hen­drik Tepe, Clop­pen­burg
  Jana Tietz, Gar­rel


  Fach­ober­schu­le Wirt­schaft

  FOW 2–1 (Bian­ka Kath­mann)
  Wegen sei­ner beson­de­ren Leis­tun­gen wur­de Mar­cel Bor­ger­ding geehrt.

  And­re Berg­ner, Clop­pen­burg
  Chris­to­pher Böck­mann, Ems­tek
  Mar­cel Bor­ger­ding, Ems­tek
  Boran Can­li, Clop­pen­burg
  Marie Hil­big, Clop­pen­burg
  Artur Schul­an, Mol­ber­gen
  Ste­fa­nie Schwan, Clop­pen­burg
  Mari­us Woh­lers, Schnei­der­krug

  FOW 2–2 (Kers­tin Ste­vens)
  Wegen ihrer beson­de­ren Leis­tung wur­de Maria Wil­ken geehrt.

  Göde­ker Ali­na, Lin­dern
  Her­mes Simon, Clop­pen­burg
  Knur­bein Eile­en, Lin­dern
  Mey­er Vere­na, Clop­pen­burg
  Moro­sow Lau­ra, Clop­pen­burg
  Probst Jana, Mol­berg­ben
  Sie­mer Lukas, Clop­pen­burg
  Thy­en Hen­ning, Lin­dern
  Weber Maxim, Clop­pen­burg
  Wil­ken Maria, Lin­dern
  Wil­len­borg Jonas, Els­ten

  FOW 2–3 (Bern­hard Bor­ger­ding)
  Als Klas­sen­bes­te wird Katha­ri­na Ott (Noten­durch­schnitt 1,7) aus­ge­zeich­net.

  Rudi Bai­er, Ems­tek
  Mar­ti­na Bud­ke, Essen
  Mar­cel Dey­en, Clop­pen­burg
  Maria Dubs, Essen
  Kevin Held, Qua­ken­brück
  Bernd Hen­ke, Las­trup
  Den­nis Johann, Essen
  Nina Kann­wi­scher, Höl­ting­hau­sen
  Lena Klaus, Essen
  Fre­de­ric Klü­sener, Gar­rel
  Julia Mei­ners, Clop­pen­burg
  Dani­el Mer­zo, Höl­ting­hau­sen
  Katha­ri­na Ott, Clop­pen­burg
  Tho­mas Rudi, Gar­rel
  Mar­kus Schwez, Lod­ber­gen
  Mari­na Töb­ben, Lönin­gen
  Lars Wer­ner, Gar­rel
  Thor­ben Wil­len, Lönin­gen


  Anm.: Vier Absol­ven­ten (m, w, d) aus die­sen Klas­sen­ge­mein­schaf­ten haben im Rah­men des Daten­schut­zes eine Ver­öf­fent­li­chung abge­lehnt.