Absol­ven­ten (m/w/d) der berufs­qua­li­fi­zie­ren­den Berufs­fach­schu­len

  26.06.2019 — Die Berufs­fach­schu­le mit Berufs­qua­li­fi­zie­rung ver­mit­telt einen Berufs­ab­schluss. Im Gegen­satz zur Dua­len Aus­bil­dung wird die Prü­fung zum Berufs­ab­schluss an der Berufs­bil­den­den Schu­le abge­legt. In die­sem Schul­be­reich gra­tu­liert die BBS am Muse­ums­dorf 88 erfolg­rei­chen Absol­ven­ten (m, w, d):


  Drei­jäh­ri­ge Berufs­fach­schu­le Ergo­the­ra­pie

  BQEGT 3–1 (Anja Köh­le)

  Wegen ihrer beson­de­ren Leis­tun­gen wur­den fol­gen­de Schü­le­rin­nen geehrt: Leo­nie Möl­ler und Han­na Wich­mann.

  Marie Arken­au, Vis­bek
  Michel­le Bor­chers, Alte­noy­the
  Lau­ra Brö­ring, Clop­pen­burg
  Leo­no­ra Drews, Sevel­ten
  Anna Jan­ßen, Mol­ber­gen
  Eli­sa Land­wehr, Essen-Olden­burg
  Melis­sa Mey­ners, Bock­hol­te
  Leo­nie Möl­ler, Loh­ne
  Fran­zis­ka Osa­gie, Clop­pen­burg
  Joana Rüdi­ger, Clop­pen­burg
  Jana Wen­deln, Gar­rel
  Han­na Wich­mann, Hem­mel­te


  Drei­jäh­ri­ge Berufs­fach­schu­le Alten­pfel­ge

  BQLAL 3–1 (Flo­ri­an Mes­ser)

  Olga Bie­gans­ka, Qua­ken­brück
  Katha­ri­na Bisch­off, Lönin­gen
  Jose­phi­ne Block, Lönin­gen
  Meli­na Brammer, Clop­pen­burg
  Man­dy Fah­rig, Frie­soy­the
  Jana Gör­ken, Frie­soy­the
  Tat­ja­na Kosen­ko, Clop­pen­burg
  Patrick Jan Manu­el Krü­ger, Qua­ken­brück
  Wil­hel­mi­ne Lech­ner, Lönin­gen
  Leah Löper, Clop­pen­burg
  Chris­ti­na Mei­ners, Essen
  San­ne Pla­te, Las­trup
  Lara Wit­te, Gar­rel


  Zwei­jäh­ri­ge Berufs­fach­schu­le Pfle­ge­as­sis­tenz

  BQLSP 2–1 (Petra Böck­mann)

  Sophie Anne­ken, Las­trup
  Nina Appel­baum, Clop­pen­burg
  Anna Berg, Clop­pen­burg
  Leo­no­ra Beri­sha, Lönin­gen
  Samu­el Bra­bandt, Gar­rel
  Hazal Dur­sun, Clop­pen­burg
  Meli­na Fuhr­mann, Dwerg­te
  Pia Gesch, Bad­ber­gen
  Mibrak Ghe­brez­ga­bi­her, Höl­ting­hau­sen
  Ali­c­ja Goi­tow­s­ka, Frie­soy­the
  Sil­via Jes­ke, Höl­ting­hau­sen
  Chamsi­ya Kai­lou Kim­ba, Clop­pen­burg
  Petra Mletz­ko, Clop­pen­burg
  Lina Pes­soa, Qua­ken­brück
  Ann-Chris­tin Preuth, Bösel
  Niklas Schö­nig, Bösel


  Zwei­jäh­ri­ge Berufs­fach­schu­le Sozi­al­päd­ago­gi­sche Assis­tenz

  BQS 2–1 (Anne Brö­ring)

  Tobi­as Block, Clop­pen­burg
  Corin­na Boh­mann, Clop­pen­burg
  The­re­sa Bur­horst, Gar­rel
  New­roz Cicek, Clop­pen­burg
  Lau­ra Dam­zog, Clop­pen­burg
  Nico­le Deutsch­mann, Clop­pen­burg
  Lea-Jas­min End­ler, Bösel
  Ange­li­ka Hun­ger, Ems­tek
  Sari­na Höge­mann, Gar­rel
  Adi­na Kre­mer, Ems­tek
  Lea Lan­fer, Ems­tek
  Eli­sa­beth Lüb­be, Vech­ta-Lang­för­den
  Lisa Möl­ler, Cap­peln-Warn­s­tedt
  Lau­ra Neu­mann, Clop­pen­burg
  Gina Ost­row­ski, Lin­dern
  Mali­ka Paul, Clop­pen­burg
  Cate­ri­na Ral­lo, Clop­pen­burg
  Lisa Raz, Mol­ber­gen
  Julia Rei­se­witz, Ems­tek
  Sebas­ti­an Sahn, Clop­pen­burg
  Julia Schmidt, Clop­pen­burg
  The­re­sa-Isa­bell Weber, Clop­pen­burg
  Beni­ta Wen­del, Mol­ber­gen


  BQS2‑2 (Anna Tepe)

  Corin­na Abeln, Els­ten
  Ame­lie Alber­ding, Essen/Bartmannsholte
  Fran­zis­ka Bäker, Frie­soy­the
  Alex­an­der Bol­gerdt, Gar­rel
  Lena Brand-Sas­sen, Frie­soy­the
  Lara Fischer, Essen
  Talea Ger­des, Lin­dern
  Sarah Gohra, Bar­ßel
  Jes­si­ca Heis­ter, Lönin­gen
  Dia­na Käfer, Höl­ting­hau­sen
  Jen­ni­fer Koch, Lönin­gen
  Deni­se König, Löningen/Böen
  Lea-Loreen Kowo­lik, Cap­peln
  Vla­di­mir Leon­gardt, Lönin­gen
  Lisa Lüken, Frie­soy­the
  Sarah Purk, Lönin­gen
  Celi­ne Schucht, Olden­burg
  Julia Schul­te, Lönin­gen-Böen
  Sabi­ne Sie­mens, Las­trup
  Melis­sa Tebe­li­us, Lönin­gen
  Vera Was­sil­jew, Peheim
  Julia Wer­wein, Frie­soy­the


  Anm.: Zwei Absol­ven­ten (m, w, d) aus die­sen Klas­sen­ge­mein­schaf­ten haben im Rah­men des Daten­schut­zes eine Ver­öf­fent­li­chung abge­lehnt.