Zum Inhalt springen

Abschluss Sozi­al­päd­ago­gi­sche Assistent(innen)en

    13.07.2022 — 

    Berufs­qua­li­fi­zie­ren­de Berufs­fach­schu­le Sozi­al­päd­ago­gi­scher Assis­tent (Abschluss: Staat­lich geprüfte/r Sozialpädagogische/r Assistent/in) – BQS 2–1 – Sabri­na Meißner:

    Son­ja Bramla­ge, Gar­rel; Maren Brö­ring, Mol­ber­gen; Lisa Brun­ßen, Gar­rel; Lea Deters, Gar­rel; Julia Faber, Sater­land; Chris­tin Grö­ne­weg, Bar­ßel; Jes­si­ca Hoff­mann, Frie­soy­the; Celi­na Jans­sen, Frie­soy­the; Emi­lie Pas­kow, Clop­pen­burg; Vanes­sa Rich­ter, Mol­ber­gen; Pia-Marie Rip­pe, Peheim; Ali­na Rupp, Bar­ßel; Tat­ja­na Schmidt, Mol­ber­gen; Lea Sie­mer, Neuschar­rel; Mer­ce­des Vor­werk, Mol­ber­gen; Vale­ni­ca Wag­ner, Cloppenburg

    Berufs­qua­li­fi­zie­ren­de Berufs­fach­schu­le Sozi­al­päd­ago­gi­scher Assis­tent (Abschluss: Staat­lich geprüfte/r Sozialpädagogische/r Assistent/in) – BQS 2–2 – Anne Bröring:

    Lau­ra Abeln, Cap­peln; Anja Beck­mann, Lönin­gen; Alek­san­dra Biel­ach, Cap­peln; Sina Bre­er, Lönin­gen; Fran­ka Brö­ring, Clop­pen­burg; Jan­nis Dey­en, Clop­pen­burg; Jes­si­ka Diwald, Las­trup; Mai­li­na Emken, Essen; May­lin Ger­des, Lin­dern; Sarah Ger­des, Las­trup; Ale­na Ger­ke, Las­trup; Fabi­an Gie­li­ßen, Gar­rel; Johan­na Hil­len, Essen; Melis­sa Hun­ger, Höl­ting­hau­sen; Kim-Lara Klu­in, Clop­pen­burg; Emi­ly Neu­feld, Clop­pen­burg; Han­na Maria Niem­öl­ler, Ems­tek; Ali­sa Popp, Clop­pen­burg; Chris­ti­na Scher­ba­kow, Cap­peln; Katha­ri­na Smul­c­zyn­ski, Las­trup; Ben­no Spie­ker, Lönin­gen; Dar­lyn Wer­ner, Las­trup; Sarah Wit­te­rie­de, Büh­ren; Lena Zion, Cappeln