Zum Inhalt springen

Abschluss der Fachoberschulen

14.07.2021 — Die BBS am Muse­ums­dorf ver­ab­schie­de­te die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Fach­ober­schu­len Wirt­schaft, Ernäh­rung und Haus­wirt­schaft, Sozi­al­päd­ago­gik sowie Gesund­heit und Pfle­ge. Die Schu­le gra­tu­liert zur erlang­ten Fach­hoch­schul­rei­fe, die ins­ge­samt 111 Mal ver­mit­telt wurde:

Fach­ober­schu­le Ernäh­rung und Hauswirtschaft

FOEH 2–1 (Sar­tor)

Vor­de­re Rei­he von links nach rechts:
Fran­zis­ka Hop­pe, Clop­pen­burg
Nadi­ne Gohra, Essen
Mar­cel Eiva­zov, Clop­pen­burg
Tomy Hol­stein, Mol­ber­gen
Kers­tin Wes­sels, Lin­dern
María Sar­tor (Klas­sen­leh­re­rin)

Mitt­le­re Rei­he von links nach rechts:
Zoe Hinxla­ge, Gar­rel
Anni­ka Erfe­ling, Bar­ßel
Katha­ri­na Bley, Bever­bruch
Anna Men­ke, Gar­rel
Vanes­sa Wüb­ker, kein Abschluss
Ele­na Musa­vi, Clop­pen­burg
Juli­an Hies­ke, Qua­ken­brück
Ron­ja Kes­sen, Bevern

Hin­te­re Rei­he von links nach rechts:
Vivia­ne Bohl­sen, kein Abschluss
Niko­la Gar­de­win, Gar­rel
Sabri­na Schmidt, Gar­rel
Cin­dy Mil­ler, Garrel

Fach­ober­schu­le Gesund­heit und Sozia­les — Gesundheit/Pflege

FOGP 2–1 (Kott­mann)

Vor­de­re Rei­he von links:
Ellis The­wald
Tat­ja­na Gott­fried
Jac­que­line Men­ze
Cin­dy Werner

Zwei­te Rei­he von links:
Dani­el Kott­mann (Klas­sen­leh­rer)
Nujin Yil­diz
Miri­am Klat
Sophie van Gas­te­ren
Han­na Feierabend

Drit­te Rei­he von links:
Jas­min Wil­helm
Miri­am Kru­se
Melis­sa Hof­mann
Maria Prib
Johan­na Gerdes

Vier­te Rei­he von links:
Isa­bel Sche­wa
Roj­da Bur­u­n­a­cik
Lena Marie Sie­bert
Jonas Nie­mann
Hen­ri­ke Kleyer

Hin­te­re Rei­he von links:
Ali­na Kniss
Melis­sa Cey­lan
Eli­za Heit­mann
Janet Ost­mann
Maik Zil­ke
Phil-Lou­is Weinert

Fach­ober­schu­le Gesund­heit und Sozia­les — Sozialpädagogik

FOS 2–1 (Wicher)

Batard, Mari­us (Lönin­gen)
Brun­di­ers, Edda (Lin­dern)
Ger­mann, Sina (Essen)
Gütt­ler, Han­na (Qua­ken­brück)
Han­nö­ver, Ann-Kath­rin (Lönin­gen)
Her­gert, Simon (Bens­trup)
Hohn­horst, Noah (Mol­ber­gen)
Hünig, Lau­ra (Clop­pen­burg)
Lech, Manu­el (Essen)
Ali­na, Lin­nen­baum (Ber­ge)
Nol­ting, Finn-Luca (Lönin­gen)
Pels­ter, Kris­ti­na (Lönin­gen)
Sie­gert, Pas­cal (Qua­ken­brück)
Süd­kamp, Lea (Lin­dern)
Suing, Lisa-Marie (Las­trup)
Sur­mann, Joy-Dina (Lönin­gen)
Wil­len, Lisa (Las­trup)

(FOS2‑2/Köpcke)

Ellen Deters, Ems­tek
Mira Fröh­lich, Clop­pen­burg
Ellen Frolov, Clop­pen­burg
Judith Gla­ser, Ems­tek
Katha­ri­na Heydt, Clop­pen­burg
Max Huge, Clop­pen­burg
Lea Lin­de­mann, Frie­soy­the
Jana Löschen, Frie­soy­the
Chris­ti­na Med­ve­dev, Clop­pen­burg
Char­lot­te Mey­er, Clop­pen­burg
Kari­na Morev, Clop­pen­burg
Wieb­ke Otten­weß, Essen
Domi­nik Schön, Bar­ßel
Luca Joli­en Weder­mann, Großenkneten

Fach­ober­schu­le Wirtschaft

FOW 2–1 (Kath­mann)

Jus­tin Arlt, Ems­tek
Peter Bahl­mann, Mol­ber­gen
Vic­to­ria Elbers, Gar­rel
Wieb­ke Feld­haus, Hase­lün­ne
Lau­ra Frye, Mol­ber­gen
Nils Gro­te, Ems­tek
Anna-Katha­ri­na Hop­pe, Höl­ting­hau­sen
Jan­nis Lenz, Lönin­gen
Han­nah Lüken, Las­trup
Leon Meschke, Las­trup
Mar­cel Rom­feld, Ems­tek
Lukas Sauer­land, Frie­soy­the
Jonas Thien­el, Gar­rel
Nico Zygie­lo, Cloppenburg

FOW2‑2 (Ste­vens)

Gel­ver Tho­mas, Essen
Holz­mann Nico­le, Clop­pen­burg
Kem­per Sophia, Gar­rel
Lusin Alex­an­der, Cap­peln
Mai Linh, Clop­pen­burg
Mei­den­ger Maik, Clop­pen­burg
Nguy­en Tuan Phong, Großenk­ne­ten
Nultsch Jus­tin, Clop­pen­burg
Rem­che Anton, Clop­pen­burg
Schell David, Clop­pen­burg
Skaf Leon-Noel, Qua­ken­brück
Varal Aylin, Clop­pen­burg
von Höven Mat­tes, Molbergen

FOW2‑3 (Bor­ger­ding)

Gabri­el Braun, Varrel­busch
Jan­nes Col­de­hoff, Essen
Armanc Demir, Clop­pen­burg
David Emke, Gar­rel
Micha­el Grot­haus, Gar­rel
David Gusew, Mol­ber­gen
Tobi­as Hen­ke, Ermke
Mela­nie Nie­haus, Clop­pen­burg
Jana Osten­dorf, Clop­pen­burg
Feli­pe Poble­te, Clop­pen­burg
Leon Pundt, Gar­rel
David Schil­ler, Vrees
Tom Schrö­der, Gar­rel
Mar­kus Schweers, Cappeln