Zum Inhalt springen

Abschluss der Fachoberschulen

  14.07.2021 — Die BBS am Muse­ums­dorf ver­ab­schie­de­te die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der Fach­ober­schu­len Wirt­schaft, Ernäh­rung und Haus­wirt­schaft, Sozi­al­päd­ago­gik sowie Gesund­heit und Pfle­ge. Die Schu­le gra­tu­liert zur erlang­ten Fach­hoch­schul­rei­fe, die ins­ge­samt 111 Mal ver­mit­telt wurde:

  Fach­ober­schu­le Ernäh­rung und Hauswirtschaft

  FOEH 2–1 (Sar­tor)

  Vor­de­re Rei­he von links nach rechts:
  Fran­zis­ka Hop­pe, Clop­pen­burg
  Nadi­ne Gohra, Essen
  Mar­cel Eiva­zov, Clop­pen­burg
  Tomy Hol­stein, Mol­ber­gen
  Kers­tin Wes­sels, Lin­dern
  María Sar­tor (Klas­sen­leh­re­rin)

  Mitt­le­re Rei­he von links nach rechts:
  Zoe Hinxla­ge, Gar­rel
  Anni­ka Erfe­ling, Bar­ßel
  Katha­ri­na Bley, Bever­bruch
  Anna Men­ke, Gar­rel
  Vanes­sa Wüb­ker, kein Abschluss
  Ele­na Musa­vi, Clop­pen­burg
  Juli­an Hies­ke, Qua­ken­brück
  Ron­ja Kes­sen, Bevern

  Hin­te­re Rei­he von links nach rechts:
  Vivia­ne Bohl­sen, kein Abschluss
  Niko­la Gar­de­win, Gar­rel
  Sabri­na Schmidt, Gar­rel
  Cin­dy Mil­ler, Garrel

  Fach­ober­schu­le Gesund­heit und Sozia­les — Gesundheit/Pflege

  FOGP 2–1 (Kott­mann)

  Vor­de­re Rei­he von links:
  Ellis The­wald
  Tat­ja­na Gott­fried
  Jac­que­line Men­ze
  Cin­dy Werner

  Zwei­te Rei­he von links:
  Dani­el Kott­mann (Klas­sen­leh­rer)
  Nujin Yil­diz
  Miri­am Klat
  Sophie van Gas­te­ren
  Han­na Feierabend

  Drit­te Rei­he von links:
  Jas­min Wil­helm
  Miri­am Kru­se
  Melis­sa Hof­mann
  Maria Prib
  Johan­na Gerdes

  Vier­te Rei­he von links:
  Isa­bel Sche­wa
  Roj­da Bur­u­n­a­cik
  Lena Marie Sie­bert
  Jonas Nie­mann
  Hen­ri­ke Kleyer

  Hin­te­re Rei­he von links:
  Ali­na Kniss
  Melis­sa Cey­lan
  Eli­za Heit­mann
  Janet Ost­mann
  Maik Zil­ke
  Phil-Lou­is Weinert

  Fach­ober­schu­le Gesund­heit und Sozia­les — Sozialpädagogik

  FOS 2–1 (Wicher)

  Batard, Mari­us (Lönin­gen)
  Brun­di­ers, Edda (Lin­dern)
  Ger­mann, Sina (Essen)
  Gütt­ler, Han­na (Qua­ken­brück)
  Han­nö­ver, Ann-Kath­rin (Lönin­gen)
  Her­gert, Simon (Bens­trup)
  Hohn­horst, Noah (Mol­ber­gen)
  Hünig, Lau­ra (Clop­pen­burg)
  Lech, Manu­el (Essen)
  Ali­na, Lin­nen­baum (Ber­ge)
  Nol­ting, Finn-Luca (Lönin­gen)
  Pels­ter, Kris­ti­na (Lönin­gen)
  Sie­gert, Pas­cal (Qua­ken­brück)
  Süd­kamp, Lea (Lin­dern)
  Suing, Lisa-Marie (Las­trup)
  Sur­mann, Joy-Dina (Lönin­gen)
  Wil­len, Lisa (Las­trup)

  (FOS2‑2/Köpcke)

  Ellen Deters, Ems­tek
  Mira Fröh­lich, Clop­pen­burg
  Ellen Frolov, Clop­pen­burg
  Judith Gla­ser, Ems­tek
  Katha­ri­na Heydt, Clop­pen­burg
  Max Huge, Clop­pen­burg
  Lea Lin­de­mann, Frie­soy­the
  Jana Löschen, Frie­soy­the
  Chris­ti­na Med­ve­dev, Clop­pen­burg
  Char­lot­te Mey­er, Clop­pen­burg
  Kari­na Morev, Clop­pen­burg
  Wieb­ke Otten­weß, Essen
  Domi­nik Schön, Bar­ßel
  Luca Joli­en Weder­mann, Großenkneten

  Fach­ober­schu­le Wirtschaft

  FOW 2–1 (Kath­mann)

  Jus­tin Arlt, Ems­tek
  Peter Bahl­mann, Mol­ber­gen
  Vic­to­ria Elbers, Gar­rel
  Wieb­ke Feld­haus, Hase­lün­ne
  Lau­ra Frye, Mol­ber­gen
  Nils Gro­te, Ems­tek
  Anna-Katha­ri­na Hop­pe, Höl­ting­hau­sen
  Jan­nis Lenz, Lönin­gen
  Han­nah Lüken, Las­trup
  Leon Meschke, Las­trup
  Mar­cel Rom­feld, Ems­tek
  Lukas Sauer­land, Frie­soy­the
  Jonas Thien­el, Gar­rel
  Nico Zygie­lo, Cloppenburg

  FOW2‑2 (Ste­vens)

  Gel­ver Tho­mas, Essen
  Holz­mann Nico­le, Clop­pen­burg
  Kem­per Sophia, Gar­rel
  Lusin Alex­an­der, Cap­peln
  Mai Linh, Clop­pen­burg
  Mei­den­ger Maik, Clop­pen­burg
  Nguy­en Tuan Phong, Großenk­ne­ten
  Nultsch Jus­tin, Clop­pen­burg
  Rem­che Anton, Clop­pen­burg
  Schell David, Clop­pen­burg
  Skaf Leon-Noel, Qua­ken­brück
  Varal Aylin, Clop­pen­burg
  von Höven Mat­tes, Molbergen

  FOW2‑3 (Bor­ger­ding)

  Gabri­el Braun, Varrel­busch
  Jan­nes Col­de­hoff, Essen
  Armanc Demir, Clop­pen­burg
  David Emke, Gar­rel
  Micha­el Grot­haus, Gar­rel
  David Gusew, Mol­ber­gen
  Tobi­as Hen­ke, Ermke
  Mela­nie Nie­haus, Clop­pen­burg
  Jana Osten­dorf, Clop­pen­burg
  Feli­pe Poble­te, Clop­pen­burg
  Leon Pundt, Gar­rel
  David Schil­ler, Vrees
  Tom Schrö­der, Gar­rel
  Mar­kus Schweers, Cappeln