Zum Inhalt springen

Abschluss im Büromanagement

Die BBS am Muse­ums­dorf gra­tu­liert zum erfolg­rei­chen Abschluss der Berufs­schu­le Wirt­schaft Kauf­leu­te für Büromanagement.
 
Kauf­man­n/-frau für Büromanagement
 
BSWBM3‑1 (Sabri­na Loxen)
 
Celi­na Backs, Lönin­gen
Eli­na Beh­rens, Gar­rel
Anne Bothe, Büh­ren
All­ma Dau­ti, Clop­pen­burg
Jen­ni­fer Fin­der, Clop­pen­burg
Jaque­line Getz, Gar­rel
Pia-Sophie Gro­te, Clop­pen­burg
Lea Hill­mer, Clop­pen­burg
Kim Irmer, Halen
Melis­sa Litau, Gar­rel
Mari­us Lüker, Gar­rel
Bel­mi­na Omerovic, Gar­rel
Pia Roewe, Lönin­gen
Lena Maria Wil­len­borg, Bösel

Abschluss im Büromanagement

Die BBS am Muse­ums­dorf gra­tu­liert zum erfolg­rei­chen Abschluss der Berufs­schu­le Wirt­schaft Kauf­leu­te für Büromanagement

Berufs­schu­le Wirt­schaft, Kauf­man­n/-frau für Büromanagement
 
BSWBM 3–3, Annet­te Engelmann
 
Kat­rin Afa­na­siew, Clop­pen­burg
Valen­tin Ban­gert, Gar­rel
Sophie Enne­king, Vis­bek
Timo Evers, Ems­tek
Lisa Hel­ber, Mol­ber­gen
Esther Eile­en Her­gert, Grön­heim
Fre­de­rick Leg­ler, Großenk­ne­ten
Ali­cia Polin­ski, Peheim
Jes­si­ca Pan­kratz, Clop­pen­burg
Mathi­as Schrand, Mol­ber­gen
Julia Sie­mens, Ems­tek
Mar­kus Tabe­ling, Clop­pen­burg
Sabri­na Vaske, Molbergen